An nuacht is deireanaí

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga

Scéalta ó Cheantar Chois Fharraige.

Dé hAoine 22 Márta 2024

Domhnach an Iúir i gCill Éinde

Beidh “Ag bun na Croise” ar siúl i gCill Éinde sa Spidéal an Domhnach beag seo ag 7.30 i.n. Canfar iomainn thraidisiúnta na Páise aguis na Cásca ina n-iomláine, léifear sleachta ón Sean agus an Nua Thiomna agus aithriseofar paidreacha ón dúchas. Cuireadh tús leis ócáid seo roinnt blianta ó shin áit a gcruinníonn an pobal thart ar an gcrois álainn a dhear Imogen Stuart agus atá le taobh na haltóra i gCill Éinde le réiteach a dhéanamh ar Dhomhnach an Iúir don tSeachtain Mhór. Is ócáid mhachnamhach, socair í a eagraíonn Pobal Chill Éinde agus cuirtear fáilte roimh chách!

Gasúir le Gaeilge ag Spraoi Lena Chéile

“Baby sensory nó “céadfaí leanaí/páistí”, aon ghníomhaíocht a spreagann aon cheann de na cúig chéadfaí trí spraoi! Tá sé mar aidhm ag an ngrúpa seo spás a chur ar fáil do pháistí chun an saghas spraoi seo a spreagadh gach seachtain trí mheán na
Gaeilge. Beidh na seisiúin ar siúl in Indreabhán sa bhfoirgneamh atá taobh thiar de Chomhar Chreidmheasa Sailearna. Is socrú sealadach é seo go fóill. Beidh na seisiúin ar siúl maidin Dé Máirt ón 9.30-10.45r.n don aois ghrúpa 0-6 mhí agus maidin Dé Céadaoin 9.30-10.45 r.n don aois ghrúpa 6 mhí – 12 mhí. Ní theastaíonn ach tú féin agus do bhaibín, pluid bhog agus aon rud a bheadh uait chun éadaí a athrú, beathú srl. Beidh tae agus caife ar fáil freisin más mian libh sos beag.Tá súil go gcuirfear tús leis na seisiúin seo tar éis bhriseadh na Cásca ach faoi láthair tá an grúpa ag fanacht le líon na rannpháirtithe a dheimhniú mar sin má tá aithne agat ar aon duine a mbeadh spéis acu ann, cuir an seoladh ríomhphoist seo ar aghaidh chucu.
gasuirlegaeilge@gmail.com

Ceardlann Smideadh

Tá Ceardlann Smideadh le Caroline Ní Chonaire á óstáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Foram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ar an gCéadaoin 3 ú Aibrean @ 2 i.n.. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht, chomh maith le d’áit a
chur in áirithe ach teachtaireacht ríomhphoist a sheoladh chuig: meadhbh@tuismitheoiri.ie

Is í an Ghaeilge teanga na hócáide agus ní mór cloí leis seo.

Folúntais i gCois Fharraige

FOLÚNTAIS AG AN ITT
Fáiltíonn an ITT roimh iarratais do phostanna mar Oibrí Luathbhlianta, ar bhonn lánaimseartha agus páirt aimseartha. Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann) a bheith acu. Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach don phost seo. Tá an ITT ag glacadh le hiarratais freisin do oibrithe Iarscoil. Níl cáilíocht cúram leanaí ag teastáil don Iarscoil. Le cur isteach ar aon cheann de na postanna thuasluaite, ní mór iarratais agus CV a sheoladh chuig:
ittancranntaca@gmail.com

EAGARTHÓIR LE FUTA FATA
Tá Futa Fata ag foilsiú leabhair ar ardchaighdeán do pháistí ón mbliain 2005, agus is iomaí gradam atá buaite ag a gcuid foilseachán thar na blianta, Gradam Réics Carló agus Gradaim de chuid KPMG Leabhair Pháistí Éireann ina measc. Ó 2021 i leith, foilsíonn FutaFata leabhar nó dhó in aghaidh na bliana freisin do dhaoine fásta faoin inphrionta ‘Barzaz’. Tá siad sa tóir ar eagarthóir! Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:eolas@futafata.ie Dé hAoine, 22 Márta 2024 @ 5i.n. an spriocdháta d’iarratais. Reáchtálfar na hagallaimh an tseachtain dar tús 22 Aibreán 2024. Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphosta sheoladh chuig:
eolas@futafata.ie.

FOLÚNTAIS LE COMHARCHUMANN SHAILEARNA
Tá Comharchumann Shailearna ag lorg iarratais ar phost mar Riarthóir Oifige. Beidh an té a cheapfar freagrach as obair riaracháin a bhaineann leis na seirbhísí agus imeachtaí a bhíonn ar siúl sa Seanscoil. Is post páirtaimseartha 19.5 uair sa tseachtain atá ann. Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag na hiarrthóirí. Tá an Comharchumann sa tóir ar Bhainisteoir Tograí chomh maith. Duine cruthaitheach, tionscantach atá ag teastáil. Beidh an té a cheapfar freagrach as plean oibre agus
gníomhaíochtaí na Seanscoile a fheimhmiú. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an gComharchumann ag sailearna@gmail.com nó glaoch ar 091 399199 . Le hiarratas a dhéanamh, seol iarratas chomh maith le cóip de do CV chuig ‘An Bainisteoir, Comharchumann Shailearna Teo, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh 5 i.n. ar an Aoine 29 Márta.

Dé Luain 19 Márta 2024

Comórtas – Scileanna Gairme

Tá comórtas maidir le scileanna gairme á reáchtáil ag Careers Portal i gcomhpháirt le AIB Future Sparks agus Saol Oibre do dhaltaí meánscoile. Is deis iontach é na scileanna agus taithí a bailíodh ar thaithí oibre a léiriú agus a chur i láthair. Iarrtar ar
iarrthóirí an ghairm is mó spéise dóibh a léiriú i bhfoirm scríofa nó físe. Tá duaiseanna iontacha le buachan mar aon le €1,000 don scoil! Is féidir níos mó eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le careerskills@careersportal.ie Glacfar le hiarratais go dtí 22 Márta 2024.

Ag Cuimhniú ar Chiarán Ó Cheanainn

Reáchtáladh an comórtas amhránaíochta ar an sean-nós i gcuimhne ar Chiarán Ó Con Cheanainn ó Shaile Chuana a bhásaigh sa mbliain 2009 in Ollscoil na Gaillimhe an Satharn seo caite. Deichniúr iomaitheoirí a chas sa gcomórtas. Bronnadh cóip de mhórshaothar Chiaráin, ‘Clár Amhrán Maigh Cuilinn’ ar gach iomaitheoir sular cuireadh tús leis an gcomórtas. Rónán Ó Conghaile as Leitir Mór na Coille, mac
léinn altranais in Ollscoil na Gaillimhe a thug leis an corn i mbliana, go atá ina. Tháinig beirt as Cois Fharraige: Bróna Ní Cheallacháin agus Domhnall Ó Braonáin sa dara agus sa tríú háit. Ón mbliain 2010 tá traidisiún i gColáiste Cholmcille Corn
Chiaráin Uí Con Cheanainn a bhronnadh ar scoláire as ucht a gcuid éachtaí scríbhneoireachta Iarscoláire de chuid Choláiste Cholmcille ab ea Ciarán. Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge chuir Bliain 1, 2 agus 3 peann le pár ag scríobh scéalta.
Comhghairdeas le hÉabha Ní Fhátharta as Bliain 2 a scríobh scéal den scoth agus le Mailí de Cléir as Bliain a 3 a fuair ard mholadh. Treise leo ar fad.

Dé Luain 04 Márta 2024

Slán le Katie

Beidh Katie Ní Loingsigh ag fágáil a cuid cúraimí mar Oifigeach Pleanála Teanga i gCois Fharraige le dul i mbun oibre i bpost nua. Ceithre bliana ó shin go díreach a thosaigh Katie ag feidhmiú sa gceantar, an chéad duine a d’fhostaigh an chuideachta nua-bhunaithe Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga. Ní raibh sí ach cúpla lá ina post nuair a fógraíodh an dianghlasáil a spreag an phaindéim, ach in ainneoin na ndúshlán mhóra a cruthaíodh dá bharr, d’éirigh le Katie tús láidir a chur le hobair an Fhóraim, spriocanna an Phlean Teanga a chur i láthair an phobail, eagrais a chur ar an eolas faoi thacaíochtaí an Fhóraim, córais oibre a leagan síos agus le tacaíocht ó Aoife Ní Chonghaile, an tOifigeach Cúnta a ceapadh i samhradh 2020 tá feidhmiú Phlean Teanga Chois Fharraige ag dul chun cinn go feiceálach. Is cinnte go naireoidh pobal Chois Fharraige uathu Katie agus guíonn muid ar fad chuile rath uirthi sa gcéad chéim eile dá haistear gairme.

Lá Gairme Chois Fharraige 2024

Bhí an-lá againn ag Óstán Chois Fharraige Dé hAoine seo caite ag foghlaim agus ag fiosrú maidir le deiseanna fostaíochta ar leic an dorais, i gCois Fharraige. Tháinig thart ar 100 dalta, de chuid na Sraithe Sinsearaí, ó Choláiste Cholmcille agus Coláiste Chroí Mhuire chomh fada leis an óstán lena bhfiosrúcháin féin a dhéanamh, ag caint agus ag plé cúrsaí oibre agus fostaíochta le breis is scór go leith ionadaí ó eagraíochtaí agus comhlachtaí áitiúla. Ár mbuíochas leis na hionadaithe ó na heagraíochtaí seo a bhí linn a thug a gcuid ama go fial flaithiúil le roinnt ama a chaitheamh le haos óg an
cheantair len’ iad a spreagadh agus a mhealladh! Bhí meascán iontach d’earnálacha i láthair chomh maith – idir na healaíona, bitheolaíocht/bithéagsúlacht, leigheas, na seirbhísí poiblí, tógáil, fáilteachas agus neart eile nach iad. Maidin fhiúntach, shuimiúil agus thaitneamhach a bhí inti!

An Solas Dearg – á léiriú ag Aisteoirí an Spidéil

Léireoidh Aisteoirí an Spidéil An Solas Dearg, le hAntoine Ó Flatharta as Leitir Mealláin i Seanscoil Sailearna ar an 15, 16 agus 17 Márta. Bundráma Gaeilge é seo agus tá an Ghaeltacht, roghanna agus mianta na hóige agus tionscal na méan á
gcíoradh ann. Seisear pearsan atá ann agus ‘siad Caitríona Ní Dhomhnaill, Séamas Ó Scanláin, Cormac Ó Comhraí, Treasa Bhreathnach, Bairbre de Barra agus Seán Ó Gráinne a bheas ar an ardán faoi stiúir Mhike Ó Conaola. Dráma spéisiúil, machnamhach é faoi cheisteanna comhaimseartha na Gaeltachta agus is fiú go mór é a fheiceáil. Beidh ticéid ar fáil ag an doras nó is féidir réamháirithint a dhéanamh ag
https://buytickets.at/ansolasdearg/1175085

Dé Máirt 27 Feabhra 2024

Folúntas: Oifigeach Pleanála Teanga

An duine fuinniúil, spreagúil, cruthaitheach tú? An cás leat todhchaí na Gaeltachta?
An bhfuil togha na Gaeilge agat? An bhfuil taithí agat ar imeachtaí a eagrú?

Tá post againn duit!

Beidh an té a cheapfar ag obair in Oifigí an Fhóraim sa Spidéal agus ag feidhmiú ar fud Chois Fharraige i gcomhar leis an OPT eile atá fosaithe i gCois Fharraige.

Breis eolais: 086 273 2279 nó ptchoisfharraige@gmail.com
Seol iarratas mar aon le CV chuig: ptchoisfharraige@gmail.com

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin bpost anseo.

An Plean Teanga le fáil ag: www.coisfharraige.ie

Dé Luain 26 Feabhra 2024

Club Scannán Chois Fharraige

Cuirfear tús le gearr-shéasúir scannáin i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin 7 Márta. Ní bheidh ach ceithre scannán á léiriú. Seo a leanas na scannáin atá roghnaithe don ghearr-shéasúir. Ar an 7 Márta, léireofar ‘Anatomy of a Fall’ (An Fhrainc), ar an 21
21 Márta, beidh ‘Our River, Our Sky’ (An Iaráic) le feiceáil, sula léireofar ‘Past Lives’ (Stáit Aontaithe) ar an 28 Márta agus le críoch a chur leis an séasúr, ar an 4 Aibreán, beidh deis ag baill an chlub an scannán ‘Fallen Leaves’ (An Fhionlainn) a fheiceáil.
Tá breis eolais ar fáil ón suíomh www.clubscannán.ieagus is féidir ticéid a cheannach ó ‘Ticket Tailor’ ach an nasc ar an suíomh a úsáid.

Crinniú ag ‘BÁNÚ’ leis An Aire Tithíochta

Chas toscaireacht ó Choiste na hEagraíochta BÁNÚ leis an Aire Tithíochta, Darragh O’Brien TD., i gCathair na Gaillimhe le gairid, leis na príomhéilimh is na moltaí atá ag BÁNÚ a chur faoi bhráid an Aire, maidir le soláthar tithíochta sa nGaeltacht
do chainteoirí Gaeilge. Tar éis an chruinniú dúirt Cathaoirleach BÁNÚ, Aoife Ní Chonghaile, go raibh siad an sásta leis an gcruinniú. Dúirt sí gur thug an tAire le fios go mbeadh leasú á dhéanamh aige ar an mBille Pleanála atá os comhair na Dála faoi láthair. Bunaithe ar an gcruinniú, táthar ag súil go mbeidh an dréacht de na treoirlínte pleanála don Ghaeltacht, atá réitithe ag an Roinn Tithíochta, réidh le foilsiú aimsir na Cásca agus go mbeadh tréimhse comhairliúcháin phoiblí ann ar feadh 30 lá. Bunaithe ar an amlíne sin, bheifear ag súil go mbeadh na treoirlínte oifigiúla foilsithe faoi
dheireadh an tSamhraidh.

An DR. Clíodhna Ní Mhurchú: Leacht ar an gCeathrú Rua

Mar chuid de na léachtaí atá á reáchtáil ag Cumann Bhéaloidis Chonamara, tabharfaidh Dr Clíodhna Ní Mhurchú píosa cainte bunaithe ar “An Dr Elsie Murphy: ón gCeathrú Rua go Príosún Chill Mhaighneann.” Chaith Elsie Murphy seal ina dochtúir
íoclainne i mBéal an Daingin le linn an Chogadh Cathartha (1922/23). Ba í an chéad bhean a d’oibrigh mar dhochtúir sa gceantar. Bhí cúlra láidir poblachtánach aici, agus bhí sí gníomhach i gCumann na mBan. Mar gheall ar a cuid polaitíochta, gabhadh í ar an gCeathrú Rua i 1923 agus chaith sí sé mhí sa bpríosún i mBaile Átha Cliath. Is dochtúir í Clíodhna Ní Mhurchú, as Cois Fharraige, a bhfuil BA aici sa tseandálaíocht agus sa nGaeilge, chomh maith le MA seandálaíochta san oisté-eolaíocht. Tá spéis aici sa stair áitiúil agus sna scéalta atá fós le n-insint. Tá spéis ag Clíodhna i gcúrsaí taighde ginealaigh agus taighde staire. Beidh an léacht seo ar siúl ar an Déardaoin 29ú Feabhra 2024, in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, ar an gCeathrú Rua ag 8i.n.

Dé Luain 19 Feabhra 2024

BÁNÚ ag Léirsiú

Bhí ionadaithe ón eagraíocht BÁNÚ agus ó Chumann Forbartha Chois Fharraige i measc na sluaite a bhí bailithe taobh amuigh de Theach Laighean le gairid, ar léirsiú a bhí eagraithe ag Conradh na Gaeilge. Bhí an léirsiú ag éileamh aitheantais cuí
don Phleanáil Teanga sa mBille nua Pleanála, a bhí á phlé ar an lá ag Coiste an Oireachtais. Mar chuid de fheachtas BÁNÚ beidh an clár faisnéisé ‘Céad Bliain de Thithíocht’, á thaispeáint ar an gCéadaoin 21 Feabhra, i spás le Coláiste Lurgan (ar chúl an Chomhar Creidmheasa), ag tosú ag 8i.n. Clár é seo a léiríonn an bealach ar tharla an ghéar chéim tithíochta sa stát agus sa nGaeltacht. Beidh Seosamh Mac Donncha ann mar aoichainteoir ar an oíche agus beidh Gordon Bruic, eagarthóir an chláir i láthair chomh maith. Is féidir ticéad a fháil don imeacht ach cuairt a thabhairt ar Eventbrite faoin dteideal: Scannán agus Plé 100 Bliain de Thithíocht Géarchéim gan Deireadh.

Comhghairdeas, a Mhairéad!

D’fhógair Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, le gairid go bhfuil Mairéad Ní Fhlatharta ainmnithe ag Ionad Léann na hÉireann mar Amhránaí Sean-Nóis Cónaitheach 2024. Is as Baile an tSléibhe í Mairéad agus tá sí ag canadh ó aois 7 mbliana nuair a
thosaigh sí ag freastal ar ranganna ag an nGaelacadamh. Deir Mairéad go raibh tionchar thar a bheith láidir ag leithéidí Pat Phádraic Tom Ó Conghaile agus Peatsaí Ó Ceannabháin, nach maireann ar a cuid amhránaíochta. Deir Mairéad go bhfuil an
mheas aici ar amhránaíocht agus ceird de chuid Sheosaimh Uí Éanaí agus Dharach Uí Chatháin agus gur tharraing sí ar ghnéithe éagsúla ó na hamhránaithe sin lena stíl phearsanta féin a bhunú agus a fhorbairt. Luann Mairéad na ceannródaithe Dara Bán agus Caitlín Maude freisin mar fhoinsí inspioráide di i dtaobh cúrsaí sean-nóis. Tabharfaidh Mairéad faoi cheardlanna ag Ollscoil na Gaillimhe ag tosú ar an gCéadaoin 28 Feabhra @ 6i.n. Tá na ceardlanna á thairiscint saor in aisce. Le níos mó
eolais a fháil, ní mór teagmháil a dhéanamh le Samantha ag 091 492 051 nó ag samantha.williams@universityofgalway.ie.

Gaelchara

Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga sa tóir ar chainteoirí líofa/dúchais, chomh maith le foghlaimeoirí Gaeilge le tabhairt faoin scéim ‘Gaelchara’. Scéim teanga atá inti áit a thagann foghlaimeoir Gaeilge agus meántóir (cainteoir líofa/dúchais) le chéile leis an nGaeilge a chleachtadh agus a úsáid. Moltar go gcasann na rannpháirtithe le chéile thart ar uair in aghaidh na seachtaine agus go ndéantar é seo ar feadh trí mhí nó 30 uair an chloig – cibé chén sprioc a bhaintear amach ar dtús! Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir dialann a choinneáil le taifead a bheith acu ar an méid atá foghlamtha le linn na scéime. Tá saoirse iomlán ag na rannpháirtithe maidir le cén chaoi a gcaitear a gcuid ama – téann daoine ar shiúlóidí, le haghaidh cupán tae nó caife nó casann daoine eile ar a chéile le taitneamh a bhaint as caitheamh aimsire comónta atá acu. Caithfidh go bhfuil na rannpháirtithe ag cur futhu i gCois Fharraige, agus ní féidir aon ghaol fola nó pósta a bheith ann idir na rannpháirtithe. Ag deireadh na scéime, bronntar €250, chomh maith le teastas ar
na rannpháirtithe. Eagraítear oíche shóisialta do na rannpháirtithe freisin. Tá an scéim á reáchtáil ag an bhFóram Pleanála Teanga le trí bliana anuas le breis ‘s seasca
‘Gaelchairde’ ‘theis páirt a ghlacadh inti go dtí seo! Le níos mó eolais a fháil faoin scéim, nó le clárú di, is féidir teagmháil a dhéanamh le optchoisfharraige@gmail.com Bheadh An Fóram sásta dá mbeadh an pobal sásta an scéal a scaipeadh agus an scéim a mholadh do chainteoirí líofa/dúchais agus foghlaimeoirí Gaeilge ar aon.

Dé Luain 12 Feabhra 2024

Ádh Mór, A Lorcáin!

Beidh Lorcán Ó Curraoin, ó Bhoth Loiscthe, An Spidéal, ag taisteal go Sarajevo, príomhchathair Bosnia & Herzegovina, an mhí seo chugainn le páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas snúcair na hEorpa faoi 16 agus faoi 18. Le gairid bhí bua ag
Lorcán sa gcomórtas SBI Stars of the Future, lena áit a chinntiú i gcraobh chomórtas na hEorpa. Guíonn muid chuile rath ar Lorcáin!

Searmanas Insealbhaithe An Athar Daniel

Insealbhaíodh an tAthair Daniel Gallagher mar shagart paróiste ar an Spidéal ag searmanas speisialta i gCill Éinde le gairid. Tá an tAthair Daniel ag feidhmiú sa bparóiste ó dheireadh mhí na Samhna 2021, ach cheap an tEaspag Michael Duignan go foirmeálta é ag aifreann an Domhnaigh seo caite. Trí shéipéal atá faoina chúram, Cill Treasa i Ros an Mhíl, Cill Mhuire sna Mine agus Cill Éinde sa Spidéal agus ghlac ionadaithe as chuile cheantar acu páirt sa searmanas. Gasúir as an bparóiste a léigh
guí an phobail agus Cór an Chroí Ró-Naofa as Cill Éinde a bhí i mbun an cheoil. Ghuigh an tEaspag chuile rath ar an Athair Daniel agus dúirt sé go raibh súil aige go mbeidh blianta fada roimhe féin agus muintir an pharóiste ag obair agus ag tacú lena chéile. Lean an ceiliúradh ar aghaidh i Halla Scoil Éinne, áit ar tháinig slua breá le chéile le casadh leis an Easpag Michael agus le tréaslú leis an Athair Daniel. Is as an
mBóthar Mór i gCathair na Gaillimhe don Athair Daniel agus chaith sé tréimhse mar
shagart cúnta i Meáraí/ Órán Mór sular ceapadh sa Spidéal é nuair a ainmníodh an tAthair Seán Mac Aoidh mar shéiplíneach in Ospidéal na hOllscoile i nGaillimh.

Bua ag an ‘Juvenes Translatores’ Do Choláiste Chroí Mhuire

Don dara bliain as a chéile tá Coláiste Chroí Mhuire tar éis an comórtas aistriúcháin Eorpaigh ‘Juvenes Translatores’ a bhuachain. Anuraidh, an chéad bhliain don scoil a bheith rannpháirteach sa gcomórtas, bronnadh an duais ar Mhatilde Worsop a bhí san Ardteist ag an am. I mbliana is é Fionnán Ó Coisdealbha a thug an príomhdhuais leis. Coicís ó shin thug Fionnán agus a fhoireann Corn Uí Chadhain, ó Chomórtas
Díospóireachta Uí Chadhain le Gael-Linn, leo go dtí an scoil. Éacht a bhí ansin, agus anois tá éacht eile déanta ag Fionnán inniu. Comhghairdeachas ó chroí leat a Fhionnáin, agus leis an ngrúpa ar fad a ghlac páirt sa gcomórtas i mbliana, Éabha Ní
Chonghaile, Éadaoin Ní Dhroighneáin, Neasa Nic Dhonncha agus ar ndóigh Fionnán Ó Coisdealbha. Comhghairdeachas mór freisin le Róise Ní Churraoin a fuair Ardmholadh as ucht ardchaighdeán a cuid aistriúcháin. Nár laga Dia sibh ar fad.

Dé hAoine 02 Feabhra 2024

Oíche Cheoil Do Vince

Tá oíche cheoil á reáchtáil ar mhaithe le Vince Barker ar an 16 Feabhra @ 7:30i.n. i dTigh Chualáin. Fuair Vince agus a chlann drochscéal le gairid, go bhfuil sé ag fulaingt de dheasca siada inchinne. Táthar ag súil le roinnt airgid a bhailiú ar an oíche ar mhaithe le Vince agus a chlann. Ní gá ticéad a cheannach ach fáilteofar roimh dheontais ar an oíche. Beidh Neansaí Ní Choisdealbha i láthair mar bhean an tí ar an oíche, agus beidh ceol den chéad scoth le cloisteáil ó Cheoltóirí Óga Chois Fharraige, Róisín agus Colm Seoighe agus na hÉasógaí, chomh maith le Cogar, Steve Sweeney, Tola Custy agus Laoise Kelly agus Muintir Hernon.

Deiseanna Fostaíochta Ag An gCrann Taca

Tá An Crann taca ag lorg iarratais do phostanna lánaimseartha agus páirtaimseartha mar Oibrí Luathbhlianta, Bainisteoir Cúraim Leanaí agus Leas-Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Tá sé riachtanach go bhfuil taithí sa réimse cúraim leanaí cáilíocht Cúraim Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann)ag iarrthóirí. Beidh eolas breise ar fáil maidir le sonraí an phoist ach teagmháil a dhéanamh le 091 399199 nó ríomhphost a sheoladh chuig ittancranntaca@gmail.com.

Turas an ITOA ar An Spidéal

Bhí comhdháil an ITOA, (Irish Tour Operators Association) an eagras a dhéanann ionadaíocht ar son na comhlachtaí turasóireachta cinn scríbe ar fud na tíre ar fad, san Óstán ‘Glenlo Abbey’, ar feadh deireadh seachtaine le gairid.Mar chuid den chomhdháil thug suas le trí scór ionadaí camchuairt ar An Spidéal. Chuaigh na hionadaithe ar siúlóid treoirithe ón gCéibh Nua soir le cósta go dtí an Áirdín Buí, suas
tríd an gCeardlann chomh fada leis an lárionad taifeada, Stiúideo Cuan, áit a bhfuaradar blaise de bheatha an Bhuilín Blasta, beoir ó dhrioglann na Ceathrún Rua, faisean ó Shiopa Standún agus plúr an cheoil agus damhsa ó ealaíontóirí áitiúla.
Dúirt áisitheoir na cuairte, Pádraic Mac Diarmada ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil agus Pádraic Ó Ráinne ó Connemara Pub Tours gur lá iontach a bhí ann don
turasóireacht chultúrtha sa Spidéal agus gur deá-chomhartha a bhí ann do chursaí turasóireachta i gConnamara Theas, leis an méid sin daoine as Tionscal an Fháilteachais, ag fáil léargas agus blaise de Chonnamara mar cheann scríbe turasóireachta. Dúirt Príomhfheidhmeannach Fháilte Éireann, Paul Kelly agus
Cathaoirleach Fháilte Éireann, Ruth Andrews go raibh siad thar a bheith tógtha leis an gcamchúairt ó thús go deireadh agus go raibh féidearthachtaí ollmhóra don chultúr mar áis thurasóireachta ag baile an Spidéil. Dúirt Meadbh Seoighe thar cheann Údarás na Gaeltachta, a rinne urraíocht ar an gcamchuairt, gur comhartha dochais é, an méid sin de stiúrthóirí chinn scríbe na turasóireachta a bheith tagtha le chéile sa Spidéal chun blaise beag a fháil den bhaile, atá ar thairseach na Gaeltachta.

An Garda Síochána ag Earcú

Tá comórtas earcaíochta an Gharda Síochána ar oscailt faoi láthair agus glacfar le hiarratais go dtí an 8 Feabhra 2024. Tá sé mar aidhm ag an nGarda Síochána níos mó daoine le Gaeilge a mhealladh i dtreo na hearnála. Bunaíodh Sruth na Gaeilge i
bpróiseas earcaíochta an Gharda Síochána d’iarrthóirí atá líofa sa Ghaeilge i 2013 leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge a neartú. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá inniúil sa Ghaeilge agus a chomhlíonann na critéir incháilithe cuí. Is féidir iarratas a dhéanamh agus tuilleadh eolais a fháil ag www.Publicjobs.ie

Dé hAoine 26 Eanáir 2024

Tá An Crann taca ag lorg iarratais do phostanna lánaimseartha agus páirtaimseartha mar Oibrí Luathbhlianta, Bainisteoir Cúraim Leanaí agus Leas-Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Tá sé riachtanach go bhfuil taithí sa réimse cúraim leanaí cáilíocht Cúraim Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann)ag iarrthóirí. Beidh eolas breise ar fáil maidir le sonraí an phoist ach teagmháil a dhéanamh le 091 399199 nó ríomhphost a sheoladh chuig ittancranntaca@gmail.com.

Síle Denvir Ainmithe Do Ghradaim RTÉ Radió 1

Tá dhá ainmniúchán faighte ag Síle Denvir, ó Na hAille, Indreabhán, do na gradaim ceoil tíre ‘Folk Awards RTÉ Raidió I’. Ainmníodh Síle sa gcatagóir ‘Best Traditional Folk Track’ dá leagan den amhrán ‘Eleanóir a’ Rún’. Tá Síle ainmnithe chomh
maith don ghradam ‘Best Folk Singer’, gradam a bronnadh ar Mhuireann Nic Amhlaoibh anuraidh. Tá dhá ainmniúchán faighte chomh maith ag an ngrúpa ‘Bláth na hÓige,’ an grúpa a tháinig le chéile anuraidh sa Spidéal agus a chuir albam le
chéile faoi mheantóireacht Síle Denvir agus Colm Mac an Iomaire. Tá ‘Bláth na hÓige’ ainmnithe don ‘Best Folk Group’ agus don ‘Best Folk Album’. Fógrófar na buaiteoirí agus bronnfar na gradaim ag ócáid i Vicar St., Baile Átha Cliath, ar an 27 Feabhra, ócáid a chraolfar beo ar Raidió a hAon.

Díospóireacht Uí Chadhain – Bua ag Coláiste Chroí Mhuire

Comhghairdeachas ó chroí le foireann shinsearach díospóireachta Choláiste Chroí Mhuire a thug Corn Uí Chadhain leo ag Craobh Díospóireachta na hÉireann de
chuid Gael Linn le gairid. Thug Róise Ní Churraoin as an bPáirc, Éabha Ní Chonghaile as Baile Liam agus Fionnán Ó Coisdealbha as Baile na mBrabhach an-phíosaí cainte uathu agus iad ag argóint in aghaidh an rúin “Faigheann an Ghaeilge cothrom na
féinne ó reachtaíocht na tíre seo”. Is iad Gaelcholáiste na Mara, An tInbhear Mór agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua a bhí ar son an rúin agus bhí Coláiste Oiriall, Muineachán i gcoinne an rúin chomh maith le CCM. Is í Tríona Ní Mhurchú, Príomhoide na scoile a bhí ag tacú leis an bhfoireann agus iad ag réiteach don lá mór. Bhí foireann sóisearach na scoile, Lorcán Ó Curraoin, Glaisne Mac Réamoinn
agus Evan Cox sa gcraobh ina rannóg féin ach ní raibh an lá leosan faraor. Tá traidisiún fada, bródúil le breis is trí scór bliain ag CCM i ndíospóireachtaí Ghael Linn agus d’éirigh leo an chraobh a bhaint amach trí bhabhta le cúig bhliana anuas:
éacht eile! Thaisteal slua mór tacaíochta ón scoil go hÓstán na Cúirte ar an Tulach Mhór agus iad thar a bheith bródúil as a gcuid comhscoláirí. Treise leo!

Dé Luain 22 Eanáir 2024

Oíche Ceoil Ar Son ‘BÁNÚ’

Tá oíche cheoil á reáchtáil ag an eagraíocht tithíochta BÁNÚ sa bPoitín Stil, ar an Aoine 9 Feabhra. Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht feachtas a chur ar bun maidir le ceist na tithíochta sa nGaeltacht – is ar mhaithe leis an obair seo atáthar ag iarraidh airgead a bhailiú. Níl ach €10 ar na ticéid a bheas le ceannach ar an doras nó ó
‘Ticket Tailor’. Is féidir ticéid a cheannach nó síntiús a thabhairt
ag an nasc seo a leanas: https://buytickets.at/bn/1117857

Campa Spraoi Chois Fharraige

Tá Campa Spraoi na Cásca á reáchtáil ag Fóram Chois Fharraigeum Pleanáil Teanga arís i mbliana! Beidh an campa ar siúl ón 2-5Aibreán (Dé Máirt – Dé hAoine), sula bhfilleann na gasúir ar scoiltar éis saoire na Cásca. Beidh an campa feiliúnach do ghasúir ó 7-10 mbliana d’aois, beidh sé ar siúl ó 10-2i.n. chuile lá agus tá costas de €30 ar an gCampa Spraoi. Cosúil leis an mbliain seo caite, beidh cúpla lá spraíúla againn, ag plé leis an ealaín, ceardaíocht, eolaíocht, cluichí, ceol, bácáil agus turas nó dhó ag an trá, má tá an aimsir linn! Le do ghasúr a chlárú don champa, ní mór teagmháil a dhéanamh le Saoirse ag opt2choisfharraige@gmail.com lena áit/háit a chur in áirithe.Tá líon na spásanna teoranta.

Ceardlanna Drámaíochta Chois Fharraige

Tá téarma nua de Cheardlanna Drámaíochta á reáchtáil ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga. Cuirfear tús leis an téarma nua seo ar an Máirt 30 Eanáir agus beidh na ceardlanna ar siúl ó 4:30-6i.n. ag Seanscoil Sailearna. Is don aoisghrúpa 7-12 atá na ceardlanna seo. Tá costas de €70 ar an gcúrsa seo. Tá ceardlanna drámaíochta An Fhóraim ag dul ó neart go neart agus tá muid ag súil le fáilte a chur roimh na haisteoirí óga arís do théarma an Earraigh! Le do ghasúr a chlárú do na ceardlanna, ní mór teagmháil a dhéanamh le Saoirse ag opt2choisfharraige@gmail.com Tá líon na spásanna teoranta.

Dé Luain 15 Eanáir 2024

Ranganna Gaeilge

Mar eolas, tá ranganna Gaeilge nua ag tosú an tseachtain seo chugainn. Tá raon leathan ranganna ar siúl idir Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige agus Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga. Seo thíos na sonraí a bhaineann leis na ranganna. Cuirfear tús leis na ranganna uilig an tseachtain seo chugainn (15-18ú Eanáir):

Rogha 1
Leibhéal: Glantosaitheoirí
Lá: Déardaoin
Am: 7-8:30
Ionad: Inis Fáil, An Spidéal H91 X63V
Costas: €20
Fad: 6 seachtain
Le clárú: optchoisfharraige@gmail.com

Rogha 2
Leibhéal: Bunleibhéal
Lá: Dé Máirt
Am: 7-8:30
Ionad: Inis Fáil, An Spidéal H91 X63V
Costas: €20
Fad: 6 seachatin
Le clárú: optchoisfharraige@gmail.com

Rogha 3
Leibhéal: Meánleibhéal
Lá: Dé Luain
Am: 7-9
Ionad: gTeic, An Spidéal H91 CH01
Costas: €40
Fad: 10 seachtain
Le clárú: spidealgaeilge@gmail.com

Rogha 4
Leibhéal: Comhrá & Léitheoireacht i nGaeilge
Lá: Dé Céadaoin/Wednesday (ag tosú Dé Céadaoin 17ú Eanáir)
Am: 7:30-9
Ionad: gTeic, An Spidéal H91 CH01
Costas: €30
Fad: 10 seachtain
Le clárú: spidealgaeilge@gmail.com

Má tá ceist ar bith agat faoi na cúrsaí, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom.

Oíche ceoil ar son BANÚ

Tá oíche cheoil á reáchtáil ag an eagraíocht tithíochta BÁNÚ sa bPoitín Stil, ar an Aoine 9 Feabhra. Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht feachtas a chur ar bun maidir le ceist na tithíochta sa nGaeltacht – is ar mhaithe leis an obair seo atáthar ag iarraidh airgead a bhailiú. Le tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh le optchoisfharraige@gmail.com Foilseofar sonraí na hoíche níos giorra don am.

Tráth Na gCeist do Scoil Sailearna

Tá Tráth na gCeist á reáchtáil ag Coiste na dTuismitheoirí ag Scoil Sailearna. I dTigh Chualáin a bheas an oíche shóisialta ar siúl, ar an Aoine 9 Feabhra. Cuirfear tús le cúrsaí @ 8i.n. Beidh crannchur agus neart duaiseanna le buachan ar an oíche. Gearrfar táille de €40 ar bhord de cheathrar, nó €10 an duine aonair. Fáilte roimh chách!

Dé Céadaoin 20 Nollaig 2023

Tá busanna breise curtha ag Bus Éireann ar Bhóthar Chois Fharraige. Gach lá den tseachtain ach an Domhnach agus Lá Saoire Poiblí, beidh scór bus ag teacht aniar le daoine a thabhairt go Gaillimh agus beidh scór bus ag fágáil Stáisiún na Gaillimhe chomh maith, an chéad cheann ag 6 ar maidin agus an ceann deireanach ag 23.15 san oíche. Tá Cumann Forbartha Chois Fharraige tar éis leagan den amchlár a réiteach do cheantar Chois Fharraige, le tacaíocht ó Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga. Tá cóipeanna den amchlár nua le fáil in oifigí Comhar Creidmheasa Cholmcille, i Leabharlann an Spidéil, agus ag Oifigí An Fhóraim in Inis Fáil. Tá sé scaipthe ag na hOifigigh Pleanála Teanga ar na siopaí sa gceantar óna Forbacha siar go Ros a’ Mhíl.

Dé Luain 18 Nollaig 2023

Club Óige VR

Tá Club Óige Fíorúil á reáchtáil ag Muintearas. Déanfar an togra seo a sheachadadh trí dhá chlub óige fíorúil a eagrú do dhaoine óga idir 13-17 bliain d’aois, as ceantair éagsúla Gaeltachta, ag úsáid trealamh agus eispéireas réaltachta fíorúla thar 10 seisiúin éagsúla. Beidh deis ag baill an chlub úsáid a bhaint as, agus taithí iontach a fháil ag obair le treallamh VR den scoth. Beidh beirt oibrí óige i mbun na seisiúin le gach club, agus iad ag tacú leis na seisiúin a stiúradh, ceisteanna a fhreagairt agus treoracha ginearálta a thabhairt do na baill. Faoi láthair, tá Muintearas ag iarraidh Oibrithe Óige a earcú, chomh maith le daoine óga a mhealladh le bheith ina mbaill den chlub. Do na hOibrithe Óige, beidh traenáil ar siúl ag tús mhí Eanáir. Le níos mó eolais a fháil, nó le suim a léiriú sa gclub, is féidir teagmháil a dhéanamh le Muintearas ag 091 551 145.

Coláiste Chroí Mhuire ag Comórtas díospóireachta Uí Chadhain

Comhghairdeachas ó chroí leis an dá fhoireann díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, atá tar éis dul ar aghaigh go dtí babhta na craoibe de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain. Bhí an Chraobh Réigiúnach (Cúige Connacht agus Cúige
Mumhan) ar siúl i Luimneach le gairid. Dhá dhíospóireacht a bhí ann, babhta sóisearach agus babhta sinsearach idir Ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta. Sa díospóireacht shóisearach phléigh scoláirí an rún: ‘Tá ár gcuid luachanna mar shochaí caillte againn’. Ar fhoireann Choláiste Chroí Mhuire, bhí Lorcán Ó Curraoin, Glaisne Mac Réamoinn agus Evan Cox. Bhí siad i gcoinne an rúin agus léirigh siad an-chumas díospóireachta. ‘Tá an ceart acu siúd atá ag diúltú ceadúnas teilifíse a cheannach’ an rún a bhí faoi chaibidil sa mbabhta Sinsearach. Ar an bhfoireann sinsearach bhí Róise Ní Churraoin, Fionnán Ó Coisdealbha agus Éabha Ní Chonghaile. Bhí an díospóireacht ann, bhí siad i bhfabhar an rúin agus cosúil leis an dream sóisearach bhí siad thar barr ar fad. Guímís gach rath orthu ar fad anois, agus, agus iad ag réiteach don Chraobh. Comhghairdeas le Tríona Uí Mhurchú freisin atá i bhfeighil na bhfoirne. Obair iontach déanta!

Bonn Óir Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha bronnta ar Chumann Camógaíochta Chois Fharraige

Tá Cumann Camógaíochta Chois Fharraige fíorbhródúil gur bronnadh Bonn Óir Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha – Scéim aitheantais de chuid Ghlór na nGael – ar an gcumann as an obair a dhéanann sé chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc a chuid ball agus an phobail trí chéile. Ghlac cathaoirleach an chumainn, Máirtín Ó Dubhghaill, leis an mbonn ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh ar an 01/12/23. Comhghairdeachas ó chroí libh, a chairde!

Dé hAoine 08 Nollaig 2023

Gradaim na Gaeltachta

Bhailigh ionadaithe ó eagraíochtaí agus ó choistí pobail Gaeltachta le chéile do bhronnadh Ghradaim na Gaeltachta Déardaoin seo caite in Óstán Chois Fharrige. Tugann an comórtas náisiúnta aitheantas don obair mhór atá á déanamh
ag eagraíochtaí forbartha pobail agus do na tograí fiúntacha agus suimiúla atá á gcur chun cinn. Tháinig dhá dhuais go Cois Fharraige agus tréaslaíonn muid a ngradaim leis na buaiteoirí. Ina measc bhí Ceoltóirí Óga Chois Fharraige a thug leo Gradam
Glúin Z na Gaeltachta, don togra ‘Taisce Chois Fharraige’.Bronnadh ‘Gradam Coistí Pobail Deonacha san Iarthar’ ar Chumann Forbartha Chois Fharraige as Comharthaí na mBóithríní Beaga.

Athrú Aeráide – Teachtaireacht ó Chois Fharraige go COP

Chuir John Caulfield ó Ollscoil na Gaillimhe, agus a bhfuil cónaí air sa Spidéal, tús le sraith ceardlanna le grúpaí scoláirí ó Choláiste Cholmcille agus ó Choláiste Chroí Mhuire le teachtaireacht láidir ó Chois Fharraige a sheoladh le toscaireacht na hOllscoile chuig an gcruinniú COP28 a bhí le teacht le chéile i Dubai le gairid. Phléigh saineolaithe áitiúla ábhair éagsúla ar nós an portach, an cladach, bithéagsúlacht
agus na bealaí is fearr le bia a fhás sna ceardlanna. Réitigh na scoláirí litir mar thoradh ar na ceardlanna agus an plé suimiúil a tháinig astu. Bunaithe ar an litir seo, rinneadh taifeadadh ar fhíseán, atá le feiceáil anseo:
https://www.youtube.com/watch?v=tyCLamWoICE&t=6s agus thug roinnt de na scoláirí a bhí páirteach ann cuairt ar an Ollscoil leis an litir a bhronnadh ar thoscaireacht na hOllscoile.

Ceannaigh i gCois Fharraige

Tá lascaine de 10% á thairiscint ag Tigh Standún ar cheannchán de dhearbhán ar bith, suas go dtí Domhnach 10 Nollaig. Is féidir na dearbháin a cheannach ar líne nó ag an siopa. Chomh maith leis na dearbháin, cuireann Tigh Standún táirgí áille ar fáil don
teach, chomh maith le éadaí, seodra, leabhair agus bréagáin do ghasúir.

Dé hAoine 01 Nollaig 2023

Litir Chuig Santaí

Tá Tuimsitheoirí na Gaeltachta ag tabhairt cúnaimh do Dhaidí na Nollag arís i mbliana – ar ndóigh, tá sé thar a bheith gnóthach ag an am seo den bhliain! Baileoidh Tuismitheoirí na Gaeltachta litreacha ó ghasúir na Gaeltachta ar fad le chéile le cinntiú go mbaineann siad a gceannscríbe amach – An Pol Thuaidh, le go mbeidh sé in ann iad a fhreagairt. Ní gá ach do litir a sheoladh chuig f/c Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe. Ná déan dearmad ainm agus seoladh an ghasúir a
scríobh ar an litir freisin nó beidh mearbhall ar an bhFear Mór!
Moltar na litreacha a bheith seolta roimh an gCéadaoin 6 Nollaig.

Margadh Na Nollag

Tá Margadh na Nollag á reáchtáil ag Comharchumann Sailearna ar an Domhnach 10 Nollaig i Seanscoil Sailearna. Faoi láthair tá an Comharchumann ag glacadh le hiarratais ó cheardaithe agus trádálaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa mhargadh, áit a bheas deis acu a gcuid earraí a dhíol. Tá foirmeacha iarratais le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig sailerna@gmail.com, nó is féidir glaoch a chur ar 091 399199 nó 089 4169602. Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga agus Comhar Creidmheasa Cholm Cille ag tabhairt tacaíochta don mhargadh.

Nóta ó Coiste Tuismitheoirí Scoil Sailearna

”‼️Ár leithscéal faoi seo ach tá’n Oíche Tráth na gCeist ar ceall go dtí an bhliain nua. Dáta nua le theacht‼️”

Dé hAoine 24 Samhain 2023

Crinniú Cinn Bhliana Fhóram Chois Fharraige Um Pleanáil Teanga CTR

Reáchtáileadh Cruinniú Cinn Bhliana Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR le gairid. Thug Máire Ní Neachtain, Cathaoirleach an Fhóraim, tuairisc ar bhliain ghnóthach,ghníomhach, bliain inar léirigh torthaí an Daonáirimh go raibh ardú sa limistéir ar líon na gCainteoirí Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais. Comhthoghadh Maitiú de Hál as na Forbacha agus Brian Terry Mac Donnchadha as Ros an Mhíl mar stiúrthóirí i rith na bliana agus tugadh faomhadh don chomhthogadh sin. Atoghadh Tomás Ó Neachtain as Baile na hAbhann agus Máire Ní Neachtain as an Spidéal mar stiúrthóirí freisin. Fáiltíodh roimh an ardú 20% ar an allúntas bliantúil a fógraíodh de thoradh an bhuiséid le gairid. Cuireadh fáilte ar leith roimh an athghrádú ar phost an Oifigigh Cúnta Pleanála Teanga. Glacadh buíochas le hAoife Ní Chonghaile a chaith trí bliana ina hOifigeach Cúnta Pleanála Teanga i gCois Fharraige
agus fáiltíodh roimh Shaoirse Holic atá sa ról sin anois. B’údar iontais agus mórtais do chomhaltaí a bhí i láthair éagsúlacht agus líon na n-imeachtaí agus na dtograí a bhíonn á riaradh ag an bhFóram agus moladh deiseanna a thapú leis an scéal a
scaipeadh agus treisiú ar fhaisnéis faoi thacaíochtaí an Fhóraim a chur ar fáil ar ardáin agus ag imeachtaí éagsúla. Tráchtadh go sonrach ar an togra Scéalta na gComharsan le hÁras Chois Fharraige agus Tearmann Éanna, ar an gcampa drámaíochta Ruaille Buaille agus ar Fhéile Chois Fharraige mar bhuaic phointí i rith na bliana.

Tairngníodh aird ar an bhféilire atá ar shuíomh idirlín an Fhóraim maidir le himeachtaí i gCois Fharraige agus nach bhfuil le déanamh ag aon eagraí imeachta ach scéala a
sheoladh chuig na hOifigigh agus cuirfear an imeacht ar an bhféilire láithreach. Aontaíodh gurb í an ghéarchéim i gcúrsaí tithíochta agus na dúshláin sa gcóras pleanála áitiúla an chonstaic is mó i gcothú phobal teanga Chois Fharraige faoi láthair agus nach bhfuil de rogha ag óige an cheantair, daoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu, ach an ceantar a thréigean cheal tithíochta, in ainneoin postanna ar ardchaighdeán a bheith ar fáil san áit agus an-fhonn a bheith ar dhaoine cur
fúthu go buan ina gceantar dúchais. Tá dochar mhór á dhéanamh aige do leanúnachas teanga agus do sheachadadh na Gaeilge ó ghlúin go glúin.

Margadh Na Nollag

Tá Comharchumann Sailearna ag eagrú Margadh na Nollag ar an Domhnach 10 Nollaig i Seanscoil Sailearna. Faoi láthair tá an Comharchumann ag glacadh le hiarratais ó cheardaithe agus trádálaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa mhargadh, áit a bheas deis acu a gcuid earraí a dhíol. Tá foirmeacha iarratais le
fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig sailerna@gmail.com, nó is féidir glaoch a chur ar 091 399199 nó 089 4169602.

Gig do Gaza

Tá ceolchoirm á reáchtáil i Stiúideo Cuan ar an gCéadaoin 29 Samhain @ 7:30i.n. ar mhaithe le muintir Gaza. Beidh ceol den scoth le cloisteáil ó Cholm Mac Con Iomaire, Johnny Óg Connolly, Pádraig Ó Dubhghaill, Cliodhna Costelloe le Becky Ní Éallaithe, Noel Hill & Jack Talty, Treasa Ní Cheannabháin, Colm Jimmy Ó Curraoin, Na Rógairí agus Ceoltóirí Óga Chois Fharraige. Beidh Rania Muhareb agus Amanie Issa, aoichainteoirí ón bPalaistín i láthair ar an oíche freisin. Tá costas €30 ar thicéad le freastal ar an imeacht nó €15 ar thicéad le breathnú ar an mbeoshruthú. Is féidir níos
mó eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le cairdenapalaistine@gmail.com.

Féile Oireachtais 1983 – 2023

Cuirfear tús le Féile Oireachtais 1983-2023 anocht, Déardaoin 23 Samhain agus mairfidh an ceiliúradh go dtí an Domhnach 26. Cuireadh tús leis an ócáid le craoladh beo d’Iris Aniar ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar maidin. Tá an cheolchoirm ‘Laochra
an tSean-Nóis’ ar siúl i Shéipéal Mhic Dara @ 7i.n., á chur i láthair ag Máirtín Tom Sheáinín. Cuirfear tús le sraith nua seisiúin plé ar shaibhreas teanga ar an Satharn @ 11 i Leabharlann na Ceathrún Rua. Máire Feiritéar agus Áine Ní Chonghaile a bheas i mbun cainte. Beidh neart ceoil le cloisteáil ar an Satharn agus an Domhnach chomh maith agus cuirfear críoch bhríomhar leis an bhFéile ar an Domhnach sa gCistin le
Taispeántas Damhsa ar an Sean-Nós @ 6i.n. Is féidir breis eolais a fháil ó pobalrua@gmail.com nó 087 256 3317

Dé hAoine 10 Samhain 2023

Buaiteoirí Oireachtais: Ceiliúradh Chois Fharraige

Beidh ceiliúradh ar siúl ag an bPoitín Stil ar an Aoine 10 Samhain leis na héachtaí éagsúla atá bainte amach ag muintir Chois Fharraige, ag Oireachtas na Samhna, a cheiliúradh agus aitheantas a thabhairt don obair mhór a chuir na buaiteoirí agus
na hiomaitheoirí uilig isteach agus iad ag réiteach do chomórtais na bliana seo. Beidh fáilte roimh ghasúir ag an gceilúradh ó 6:30i.n. agus beidh imeachtaí do na daoine fásta ag tosú thart ar 9i.n. Is iomaí corn, bonn agus teastas a tháinig abhaile go Cois Fharraige i mbliana agus is mór an údar bróid é don cheantar. Déanann Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga comhghairdeachas ó chroí leis na hiomaitheoirí agus na
buaiteoirí uilig. Treise libh, a chairde!

Tigh Standún: Gnó Beag Na Bliana

Bronnadh gradam ar Thigh Standún le gairid ag Gradaim na nGnó Teaghlaigh 2023.
Ainmníodh Tigh Standún mar Ghnó Beag na Bliana ag an searmanas bronnta a bhí
ar siúl i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath ar an 3 Samhain, agus bronnadh
an duais ór orthu. Comhghairdeachas ó chroí leis an bhfoireann uilig Tigh Standún.

Aonach Na Nollag

Tá Aonach na Nollag á reáchtáil ag Ceardlann an Spidéil ar an Satharn 18 Samhain ó 10r.n.-2i.n. Beidh neart le déanamh agus le feiceáil ar an lá – le deiseanna iontacha siopadóireachta san áireamh! Beidh lascainí ar fáil ó na siopaí éasgúla ag an gCeardlann chomh maith le blaisíní áille le triáil! Beidh ceardlanna ceardaíochta ar siúl ar an lá freisin, le d’iarrachtaí féin a dhéanamh bronntanas deas a chruthú do dhuine éigin! Chomh maith le sin, beidh neart ceoil beo le cloisteáil ar an láthair agus gníomhaíochtaí spraíúla le haghaidh na gasúir! Ná bí buartha faoin bhfuacht – beidh seacláid the agus scailtín fíona saor in aisce ar fáil freisin! Le níos mó eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh le 091 558 559

Ceolán

Sheoil TG4 agus Stiúideo Cuan sraith nua ceoil comhaimseartha Gaeilge le gairid atá le fáil ar chaineál YouTube TG4. Ceolán is ainm don tsraith nua seo atá dírithe ar ‘Ghlúin Z’. 24 físeán ar an iomlán atá ann ó scoth na grúpaí agus ceoltóirí comhaimseartha. Ina measc tá; Síomha, Grooveline, Spásas, Anna Mullarkey, Tadhg, Clagarnach & Ultan O’ Brien, SMAC_U, Caoimhe & Séamus Ó Flatharta agus Bríd Kenny. Tá raon leathan de sheánraí ceoil le fáil ar an gcainéal freisin ó cheol pop,
comhaimseartha agus funk go ceol ailtéarnach, miotal, leictreonach agus ceol dúchasach. Is ceol úrnua uilig atá ann agus tugann Ceolán deis agus ardán iontach do scoth an cheoil chomhaimseartha Gaeilge. Le Glúin Z i gcuimhne, ach go háirithe, réitíodh ábhar de chuid Ceolán le go mbeadh sé feilúnach do na meáin shothghluaiste. Aidhm amháin atá ag an togra seo ná scaipfí na físeáin ar na meáin agus go dtabhrfaí deis do Ghlúin Z aitheantas agus ard a thabhairt dá gcomhaoisí, dá
suimeanna agus stíleanna féin trí mheán an ábhair tharraingteach seo. ‘Sé Paul D’Eath a bhí ina stiúrthóir ar an togra agus ‘sé Darach Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Cruthaitheach Stiúideo Cuan, a léirigh. Dhear Jonathon Parson, Mutegrab, na graificí agus b’é Liam King a bhí i mbun na fuaime. Is féidir teacht ar ‘CEOLÁN’ anseo:
www.youtube.com/tg4

Dé hAoine 03 Samhain 2023

Duaiseanna Liteartha An Oireachtais

Bhí roinnt scríbhneoirí as Cois Fharraige i measc bhuaiteoirí na nduaiseanna liteartha ag an Oireachtas. Thug muintir Uí Neachtain as an gCré Dhubh cúpla ceann leo! Bhuaigh Páid Ó Neachtain agus a bhean Bróna Ní Uallacháin an chéad duais do
fhicsean do dhaoine óga lena n-úrscéal Nois tá’s agam!, bhuaigh Bróna an chéad áit dá dráma An Chéad Dráma agus thug Clíodhna Ní Neachtain agus Éabha Ní Dhonncha an chéad áit leo dá scéal Na Coinnle Trioblóideacha. Bronnadh an chéad duais do dhráma raidió, Clann, ar Fhionnuala Ní Fhlatharta as Baile ‘n tSléibhe, An Spidéal. Bronnadh duais ar Aifric Ní Scolaí as Indreabhán dá gearrscéal Greim. Bhuaigh Ciara Cox as Baile ‘n tSléibhe an chéad áit don script gearrscannáin, Filleann an Feall ar an bhFeallaire. Ba é Mike P Ó Conaola as an Sidheán sa Spidéal a thug duais na hiriseoireachta leis lena shaothar Mallacht nó Mí-ádh! Comhghairdeachas leo ar fad.

Gradaim Chumarsáide An Oireachtais

Bhí ionadaíocht láidir ag ceantar Chois Fharraige ar liosta na n-ainmniúchán do na Gradaim Chumarsáide ag Oireachtas 23 agus tháinig gradam abhaile le roinnt de na daoine. Is ar Neansaí Ní Choistealbha as Cor na Rón a bronnadh an gradam do Phearsa Raidió na Bliana. Is í Neansaí an ceannasaí ceoil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus is í a léiríonn agus a chuireann an clár breá Ceol Binn ó na Beanna i láthair. Is í Méabh Ní Thuathaláin Iriseoir na Bliana. Bíonn Méabh ag scríobh do Thuairisc agus tá aithne agaibh uirthi óna cuid iriseoireachta le ‘7 Lá’ ar TG4. Is as Béal Feirste do Mhéabh ó dhúchas ach tá cónaí anois uirthi i mBaile Liam sa Spidéal. An tsraith teilifíse ‘Bláth na hÓige’, sraith a taifeadadh i Stiúideó Cuan sa Spidéal a thug leis an chraobh don tsraith teilifíse. Comhghairdeachas leo ar fad.

Comórtas Grianghrafadóireachta Chois Fharraige

Tá féilire 2024 á réiteach againn agus ba bhreá linn bhur bpictiúir a fheiceáil ann!

Pictiúir ó áit ar bith idir Na Forbacha – Ros a’ Mhíl.

Seol do phictiúr chuig: optchoisfharraige@gmail.com chomh maith le d’ainm agus do cheantar.

Roghnófar 12 pictiúir le cur sa bhféilire.

Sprioc dháta: 16 Samhain 2023

Dé hAoine 27 Deireadh Fómhair 2023

Vótáil Do Ghradam An Post

Chúig leabhar atá ainmnithe ar an ngearrliosta do leabhar Gaeilge na bliana do na gradaim a bhronnann An Post do na Irish Book Awards. Cló Iar Chonnacht a d’fhoilsigh trí cinn díobh: Ag Dul i bhFad le hAlan Titley, Béal na Péiste le Fionntán de Brún agus Sa Pholl Báite le hAnna Heussaff. Tá Ceallach le Diarmuid
Johnson ó Leabhar Breac ar an liosta freisin. Comhghairdeachas leo! Is ar leabhra ficsin amháin a bronntar an gradam Gaeilge. Is ar bhonn vótaí ón bpobal a roghnaítear na buaiteoirí agus níl le déanamh ach dul chuig an nasc seo: https://www.irishbookawards.ie le vóta a chaitheamh. Tá saothair le beirt údar eile ar liostaí i gcatagóirí eile a gcuirfidh pobal léitheoireachta na Gaeilge spéis iontu: Teasáras Gaeilge Béarla | Irish-English Thesaurus le Gary Bannister sa rannóg don leabhar Éireannach is fearr a foilsíodh i mbliana agus an gearrscéal The Story of Elizabeth leis an údar dhá theangach Celia de Fréine. Fógrófar buaiteoir an ghradaim do Leabhar Ficsin Gaeilge na Bliana 2023 agus buaiteoirí eile ar fad ag ócáid bhronnta a bheidh ar siúl in Ionad na Comhdhála i mBaile Átha Cliath ar an 22 Samhain. Tapaigí an deis agus caithigí vóta.

Ealaíontóirí Cónaithe Ag Stiúideo Cuan

Ainmníodh Cormac Ó Comhraí, Sarah Griallais, Mary Bergin agus Darach Ó Scolaí mar ealaíontóirí cónaithe ag Stiúideo Cuan le gairid. Tá failte roimh chách ag na hoícheanta airneáin agus seanchais a bhéas ar siúl chuile Mháirt @ 8:30i.n. le seal a chaitheamh leis na healaíontóirí cónaithe le cúrsaí ceoil, scéalaíochta, oidhreachta agus traidisiúin a cheiliúradh agus a phlé. Saorchead isteach.

Dé Céadaoin 25 Deireadh Fómhair 2023

Godland ag Club Scannán Sailearna

Beidh ‘Godland’ á léiriú ag Club Scannán Sailearna, i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin 26 Deireadh Fómhair.

Is féidir níos mó eolais a fháil anseo.

Dé Máirt 24 Deireadh Fómhair 2023

Comórtas Náisiúnta Podchraoladh Gael Linn

Comhghairdeachas ó chroí le grúpa ó Choláiste Chroí Mhuire ar éirigh leo an dara háit a bhaint amach i gComórtas Náisiúnta Podchraoladh Gael Linn leis an gclár ‘Caidreamh Casta’.

B’iad Ferdia Ó Nuanáin Seoighe (an teicneoir) chomh maith le Róise Ní Churraoin agus Diarmuid Ó Gabhláin (na láithreoirí) a ghlac leis an duais ar son an ghrúpa ag an mbronnadh i bPáirc an Chrócaigh an tseachtain seo caite. Is obair ghrúpa a bhí i gceist leis an togra seo agus bhí deichniúr páirteach san iarracht, ina measc Fionnán Ó Coisdealbha, Éabha Ní Chonghaile, Shauna Bindon, Ciara Cox, Róisín Bhreathnach, Tara Ní Loinsigh agus Tadhg Bodwell Ó Néill.

Déanann muid comhghairdeachas mór millteach freisin le daltaí eile de chuid na scoile a ghlac le duaiseanna ag an ócáid. D’éirigh le Ciara Ní Mhainín an chéad áit a ghnóthú i gComórtas Náisiúnta Tráchtaireachta na bliana seo agus fuair Eoin Ó Neachtain an dara háit sa gcomórtas céanna. Bhain Síofra Ní Scanláin an phríomhdhuais amach don iarracht is fearr as iontrálacha uilig an chomórtais.

Éacht gan dabht déanta ag scoláirí óga na scoile agus tá pobal na scoile ar fad thar a bheith bródúil astu!

Gradam Áras Chois Fharraige

Tá Gradam Áras Chois Fharraige á reáchtáil arís i mbliana, le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Tugann an gradam deis do mhic léinn altranais cur lena gcuid traenála agus taithí trí phost traenála páirt aimseartha a fháil ag an Áras, chomh maith le duais de €1,000 le cúnamh a thabhairt dóibh lena gcuid staidéir.

Le cur isteach ar an gcomórtas, iarrfar ar iarrthóirí aiste (500 focal) a scríobh bunaithe ar an teideal Na buntáistí a bhaineann le timpeallacht Ghaeilge labhartha d’Aosaigh atá ina gcónaí i dteach altranais. Ní mór cló ‘Arial’ (12) agus spásáil dhúbailte a úsáid. Bronnfar 50% de na marcanna ar chur i láthair agus caighdeán na Gaeilge, agus beidh 50% eile ar fáil d’ábhar an aiste. Chomh maith le sin, beidh ar na hiarrthóirí dul faoi agallamh le bainistíocht an Árais.

Tá an comórtas oscailte do mhic léinn a chuireann tús lena gcuid staidéir altranais i 2023. Ní mór d’iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh ag an Áras roimh an Aoine 3 Samhain. Ní mór d’ainm, do sheoladh agus sonraí teagmhála a chur san áireamh.

Is féidir iarratais a sheoladh ag Áras Chois Fharraige, Páirc, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Dé Máirt 26 Meán Fómhair 2023

Féile Chois Fharraige 2023

Tá ríméad orainn clár na Féile Chois Fharraige 2023 a fhógairt! 

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag optchoisfharraige@gmail.com nó ar an bhfón ag 083 010 6294 le níos mó eolais a fháil faoin gclár, nó má tá ceist ar bith agat! 

Dé Céadaoin 13 Meán Fómhair 2023

Fáilte roimh Shaoirse: OCPT an Fhóraim

Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Saoirse Holič ceaptha mar Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga i Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige.

Tógadh Saoirse i mBaile na mBroghach i gceartlár Chois Fharraige agus is ann atá cónaí uirthi. Is céimí de chuid Ollscoil na Gaillimhe í. Chaith sí os cionn deich mbliana sa Nua Shéalainn agus d’fhill sí ar Chois Fharraige os cionn bliain go leith ó shin.

Beidh Saoirse ag obair i gcomhar le Katie Ní Loingsigh, an tOifigeach Pleanála Teanga a ceapadh i gCois Fharraige os cionn trí bliana ó shin agus beidh sé de chúram ar an mbeirt oifigeach Plean Teanga Chois Fharraige a chur i bhfeidhm faoi stiúir Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Rachaidh Saoirse i mbun a poist nua ar an Luan seo chugainn, 18 Meán Fómhair.

Club Scannán Sailearna: Sceideal an Fhómhair

Fógraíodh sceideal an Fhómhair de chuid Chlub Scannán Chois Fharraige le gairid. Is iomaí scannán iontach a bheas á léiriú ag an gclub le linn an shéasúir, mar is iondúil! Cuirfear tús leis na scannáin ag 8:15i.n. chuile Dhéardaoin.

Tosóidh an sceideal nua le One Fine Morning ar an 28 Meán Fómhair. Léirfeofar Tarrac an mhí dár gcionn le linn Féile Chois Fharraige ar an 5 Deireadh Fómhair. Léirofar 1976 ar an 2 Samhain agus ‘sé Night of the Twelvth a chuirfidh deireadh le cúrsaí ar an 7 Nollaig.

Le ticéid a cheannach nó le ballraíocht, nó le ballraíocht a fháil, ní mór cuairt a thabhairt ar an suíomh idirlín: www.clubscannan.ie

Dé Luain 14 Lúnasa 2023

Cóisir Cheoil ag an gCeardlann

Beidh Cóisir Cheoil i gCeardlann an Spidéil ar an Satharn 19 Lúnasa!

Is iomaí ceoltóir iontach a bheas le cloisteáil ann le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, Na Rógairí agus Tadhg Mac Dhonnagáin ina measc chomh maith le Na Fíréin a thiocfaidh chun stáitse ag 4i.n. agus Ruairí Mac Con Iomaire a chuirfidh tús lena sheit féin ina dhiaidh sin.

Tiocfaidh na ceoltóirí uilig le chéile thart ar 3:15 le seisiún a dhéanamh i dteannta a chéile.

Is féidir níos mó eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le 091 553 343

Fáilte roimh chách!

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag Fleadh Cheoil na hÉireann

D’éirigh go hiontach le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag Fleadh Cheoil na hÉireann i mbliana.

D’éirigh le baill an ghrúpa duaiseanna iontacha a thabhairt abhaile leo ó Muileann gCearr, le cúpla lá anuas.

Tháinig Éabha Ní Chonghaile, Baile an tSléibhe, An Spidéal, sa dara háit agus Neasa Nic Dhonncha as Ros an Mhíl sa tríú háit sna comórtais sean-nóis agus chroch Déithín Ní Fhátharta, Na hAille, léi an chéad áit sa gcomórtas pianó. Sa bpictiúr leis na ceoltóirí óga tá Róise Ní Mhurchú, Doire, a chroch léi an duais don chéad áit sna hamhráin.

Comhghairdeachas ó chroí le ceoltóirí óga s’againne agus leis na ceoltóirí agus amhránaithe uilig a ghlac páirt sa bhFleadh.

Dé Céadaoin 9 Lúnasa 2023

Folúntas: Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga

  • An duine fuinniúil, spreagúil, cruthaitheach tú?
  • An bhfuil togha na Gaeilge agat?
  • An bhfuil scileanna ríomhaireachta agat?
  • An cás leat todhchaí na Gaeltachta?

Tá post againn duit!

Beidh an té a cheapfar ag obair in Oifigí an Fhóraim sa Spidéal agus ag feidhmiú ar fud Chois Fharraige i gcomhar leis an Oifigeach Pleanála Teanga.

Spriocdháta: 5.00 i.n. 21 Lúnasa 2023.

Breis eolais: 086 273 2279 nó ptchoisfharraige@gmail.com.

Leagan PDF den chur síos ar an bpost.

Seol iarratas mar aon le CV chuig: ptchoisfharraige@gmail.com.

Léigh an Plean Teanga.

Mo Mhála Leabharlainne Beag

Tá an scéim ‘Mo Mhála Leabharlainne Beag’ ar ais arís i mbliana le cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do ghasúir na hÉireann agus iad ag tabhairt aghaidh ar an scoil don chéad uair.

Scéim de chuid Leabharlanna na hÉireann atá ann le suim agus grá na léitheoireachta agus na litríochta a spreagadh i measc an aosa óg, agus tá na málaí ar fáil saor inaisce, ó do leabharlann áitiúil.

Le dul in éineacht leis an mála, do thuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge líofa acu, tá gluaiseanna ar fáil freisin.

Le níos mó eolais a fháil is féidir cuairt a thabhairt ar do leabharlann áitiúil.

Folúntas: Bainisteoir Urláir sa bPOTA

Tá POTA sa tóir ar dhuine fuinniúil agus díograiseach le bheith mar chuid dá bhfoireann mar bhainsteoir urláir.

Táthar sa tóir ar dhuine a chuirfidh le heispeiréas a gcuid custaiméirí agus a chabhróidh leis an bhfoireann an freastail a dhéantar orthu a fhorbairt agus a fheabhsú.

Uaireanta lae atá i gceist. Tuarastal iomaíoch a bheas ann, ag braith ar thaithí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le potacafe@gmail.com le tuilleadh eolais a fháil faoin bhfolúntas.

Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin 13 Meán Fómhair, i Tigh Mholly, leis an leabhar ‘EL’ le Thaddeus Ó Buachalla a phlé.

Bronnadh gradam ‘An Post’ do Leabhar Gailge na Bliana ar an leabhar sa bhliain 2022, chomh maith le gradam ag Comórtas Liteartha an Oireachtais.

Leanann an scéal beirt fhear óga, ag dul anonn is anall idir an lá atá inniu ann agus an seachtú aois déag. Tá an leabhar ar fáil ó Charlie Byrnes i nGaillimh, ag Cló Iar-Chonnacht agus ar líne.

Cuirfear tús le cúrsaí @ 9i.n.

Fáilte roimh chách.

Club Scríbhneoireachta Chois Fharraige

Cuirfear tús le Club Scríbhneoireachta i gCois Cuain, sa Spidéal go luath.

‘Sí Máire Uí Dhufaigh a bheas á threorú. Tá fáilte roimh scríbhneoirí nó daoine le suim acu sa scríbhneoireacht, atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi, cúrsaí cruthaitheacha a phlé agus scéalta a roinnt ar bhealach sóisialta agus taitneamhach.

Cuirfear tús le cúrsaí ar an gCéadaoin 13 Meán Fómhair @ 7:30

Is féidir níos mó eolais a fháil ó Mháire ag 086 822 0272.

Fáilte roimh chách!

Dé Domhnaigh 30 Deireadh Fómhair

Ceiliúradh 2022 ar an bPlean Teanga

Cuireadh grianghraif den ócáid lenár láithreán gréasán.

Dé Luain 24 Deireadh Fómhair

Oíche Oireachtais Scoil Sailearna

Tá pobal Chois Fharraige ag réiteach d’Oireachtas 2022! Ní raibh Oireachtas ‘beo’ ann ó Shamhain 2019 agus tá bís ar dhaoine bóthar Chill Áirne a thabhairt orthu féin arís.

Beidh deis ag gasúir ó Scoil Sailearna, a bheas ag glacadh páirte sna comórtais éagsúla ag an Oireachtas, a gcuid míreanna a chur i láthair ar stáitse sa mbaile Déardaoin seo chugainn, 27 Deireadh Fómhair. Cuirfear tús leis an ócáid ag 6.30 i.n. díreach.

Beidh braon tae le fáil ag an ócáid agus cuirfear fáilte roimh chuile dhuine!

Dé hAoine 21 Deireadh Fómhair

Scoil Náisiúnta Cholmcille na Tulaí aitheanta go hoifigiúil mar Scoil Ghaeltachta

Tá aitheantas mar Scoil Ghaeltachta bainte amach ag Scoil Cholmcille sna Tulaí, an chéad bhunscoil i Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige a bhfuil an t‑aitheantas sin bainte amach aici.

Bhí cigirí na Roinne Oideachais ar chuairt oifigiúil maoirseoireachta sa scoil an tseachtain seo caite agus tugadh an dea-scéala d’Úna Ní Dhireáin, Príomhoide na Scoile ina dhiaidh.

Comhgháirdeachas le pobal uile Scoil Chomcille idir dhaltaí, fhoireann teagaisc, foireann thacaíochta agus thuismitheoirí na Scoile as an stádas a bhaint amach. Go maire siad a ngradam!

Déardaoin 20 Deireadh Fómhair

Comhghairdeachas le Mártan Ó Ciardha

Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais

Bronnfar Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais 2022 ar Mhártan as ucht a shaothar in earnáil na meáin chumarsáide thar na blianta.

Tugann Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais aitheantas do shár-shaothar saoil in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge. Déanann muintir Chois Fharraige ar fad comhgháirdeachas ó chroí le Mártan. As na hAille do Mhártan ó thús agus tá sé ina chónaí i mBaile an Domhnalláin sa Spidéal le fada an lá.

Tá clú agus cáil ar Mhártan as a chuid oibre le cúrsaí spóirt. Thosaigh sé ar a chuid iriseoireachta leis an nuachtán, Amárach, i dtús na 1970idí. Chuaigh sé ag obair mar Chlár Reachtaire le RTÉ Raidió na Gaeltachta ina dhiaidh sin, áit ar chaith sé os cionn deich mbliana fichead ag obair i Rannóg an Spóirt den chuid is mó. Bhí baint lárnach ag Mártan leis an bhforbairt a rinne an stáisiún i gcraoltóireacht spóirt i rith na tréimhse sin.

’Sé Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht is Spórt, Jack Chambers T.D., a bhronnfaidh an gradam ar Mhártan ag Searmanas Bronnta in Óstán Gleneagle, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 2 Samhain 2022 mar chuid d’Oireachtas na Samhna 2022.

Biseach 2022

Biseach 2022

Biseach 2022 ar fáil! Seoladh an iris bhliaintúil seo ar Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an Déardaoin 20 Deireadh Fómhair.

Mar is iondúil tá neart ábhar léitheoireachta, idir stair áitiúil, seanchas, tuairimíocht, cúrsaí reatha agus neart grianghraf idir sean agus nua san iris 96 leathanach seo. Tá altanna ann ar phearsain stairiúla agus liteartha, ar nós Saol agus Saothar Christie Macken le Cormac Ó Comhraí, Blácaigh na bhForbacha le Seán Ó Neachtain, Eoghan Ó Neachtain (1897–1957) le Máire Ní Neachtain, Peadar Chois Fharraige le Ruaidhrí Ó Tuairisg, John Ford le Ciarán Ó Cualáin, Caisleán Meánaoiseach Indreabháin le Clíodhna Ní Mhurchú agus an chaint a thug Niamh Ní Bhaoill nuair a bhásaigh a máthair Beti i rith an bliana seo.

Cumann Forbartha Chois Fharraige a fhoilsíonn Biseach le cúnamh deontais ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. An-mhargadh go deo atá ann ar €5.

Biseach 2022 le fáil sna siopaí ar fad i gCois Fharraige nó má thograíonn tú is féidir é a ordú ó Chló Iar-Chonnacht.

Glaoigh ar 091 593307 nó téigh chuig www.cic.ie.

Dé Máirt 18 Deireadh Fómhair

Cúrsa Gramadaí Gaeilge

Ardchúrsa Gramadaí

Tosóidh ardchúrsa i nGramadach na Gaeilge ar an 9 Samhain in Oifigí Fhóram Chois Fharraige um Pleánáil Teanga i sráidbhaile an Spidéil. Cúrsa dhá sheachtain déag a bheas ann agus leanfaidh chuile sheisiún uair go leith.

Sé Séamas Ó Máirtín, fear a bhfuil taithí na mblianta aige agus cáil mhór air mar theagascóir a bheas i mbun an chúrsa. Tá táille €100 ar an gcúrsa agus cuirfear leabhrán oibre ar fáil mar chuid den ábhar. Tá teorann ar an líon áiteacha atá ar fáil, moltar mar sin áit a chur in áirithe gan mhoill.

Is féidir clárú ag optchosifharraige@gmail.com.

Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair

Bua ag Mná na mBreathnach

Comhghairdeachas le foireann ban Chumann Mhicheál Breathnach a bhuaigh craobh an chontae sa gcluiche ceannais Sóisear B a imríodh in Áth Cinn ar an Satharn 15 Deireadh Fómhair.

Fuair siad an ceann is fearr ar Bhaile an Mhuilinn 2–09 in aghaidh 1–07. Ainmníodh Aobh Ní Dhubhghaill, captaen na foirne, mar Laoch na hImeartha. Thug Aobh ardmholadh do Kevin Phetie Mac Donncha, bainisteoir na foirne agus í ag glacadh leis an gcorn. Tá Kevin ag traenáil an ghrúpa seo le deich mbliana anuas.

Tá an Comórtas Náisiúnta Peile na Gaeltachta: Sóisear, Sraithchomórtas an Chontae: Roinn III agus Craobhchomórtas an Chontae Sóisear B buaite ag an bhfoireann seo i mbliana. Cá bhfios nach mbeadh an ceathrú ceann acu mar beidh siad féin agus a gcuid comharsain foireann ban an Spidéil in aghaidh a chéile i gCluiche Ceannais an Iarthair?

Foireann Ban Mhicheál Breathnach

Dé hAoine 14 Deireadh Fómhair

Coláiste Chroí Mhuire aitheanta go hoifigiúil mar Scoil Ghaeltachta

Is é Coláiste Chroí Mhuire sa Spidéal an chéad scoil sa tír a bhfuil aitheantas mar Scoil Ghaeltachta bainte amach aici.

D’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Polasaí don Oideachas Gaeltachta i nDeireadh Fómhair na bliana 2016. Leagadh amach próiséas a chuirfí i bhfeidhm idir 2017-2022 le go mbainfeadh scoileanna na Gaeltachta, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna san áireamh, aitheantas amach mar Scoil Ghaletachta.

Tugadh cuireadh do scoileanna a bheith rannpháirteach i Scéim Aitheantais. Foilsíodh critéir agus b’éigean plean oibre, spriocanna agus bearta a leagan amach. Tá comhoibriú leis an gCoiste Pleanála Teanga áitiúil mar ar cheann de na critéir atá sa scéim. Tá cuairteanna ó chigirí na Roinne agus tuairisicí a sholáthar mar chuid den scéim chomh maith. Bhí cigirí i gCCM ar an 13 agus 14 Meán Fómhair do an cuairteanna deiridh agus tugadh an dea-scéala d’fhoireann bainistíochta na Scoile díreach ina dhiaidh.

Comhghairdeachas le pobal uile CCM, idir dhaltaí, fhoireann teagaisc, tacaíochta agus riaracháin agus thuismitheoirí na Scoile as an stádas a bhaint amach agus as an ngradam gurb iad is túisce sa tír.

Treise libh!


Dé Céadaoin 12 Deireadh Fómhair

Bhí Jack Chambers, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spóirt i láthair i Stiúideo Cuan sa Spidéal Dé hAoine seo caite, tráth ar déanadh ceiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR ó tosaíodh ag cur Plean Teanga Chois Fharraige i bhfeidhm.

léigh tuilleadh…

Féile Chois Fharraige 2022

Clár imeachtaí

Scoth an cheoil, na hamhránaíochta, an damhsa agus na litríochta.

Dé Domhnaigh 9 Deireadh Fómhair

12.30i.n. i gcarrchlós Tí Mholly in Indreabhán

Treoróidh Eoin Ó Tuairisg siúlóid do dhaoine fásta.

Ní gá clárú roimh ré ach bíodh na bróga cearta ort agus cóta in aghaidh an báistí leat!

3.00i.n. sa bPota i mBaile na hAbhann

Cuirfidh Diarmuid Ó Mathúna, úinéir agus cócaire an chaife dhuaisbhainteach Pota taispeántas cócaireachta bunaithe ar tháirgí áitiúla i láthair sa bPota ar an Domhnach ag 3.00 i.n.

Cuir ticéad in áirithe roimh ré tré Eventbrite nó íoc €10 ag an doras. Glanfaidh an táille sin an bia breá a réiteofar agus a íosfar ag an ócáid!

8.30i.n. Tí Chualáin ar an gCoill Rua

Céilí le Cogar.

Cuirfear clabhsúr le himeachtaí Fhéile Chois Fharraige le céilí Tí Chualáin.

Cogar, an banna céilí cáiliúil a bhfuil an‑tóir air, a bheas i mbun ceoil agus ‘sé Traolach Ó Conghaile a bheas ina fhear a’ tí. Is fada an lá ó bhí céilí poiblí sa bpobal de bharr srianta sláinte poiblí ach tapaigh do dheis anois cois a bhualadh air!

Dé Sathairn 8 Deireadh Fómhair

10.00r.n. ag an Airdín Buí sa Spidéal

Treoróidh Macdara Ó Cuaig an saineolaí ar chúrsaí mara teaghlaigh ar shiúlóid cois cladaigh agus é ag míniú a bhfuil le feiceáil ar an mbealach.

Tiocfar le chéile ag an Airdín Buí trasna ó shiopa Centra sa Spidéal ach ní mór clárú roimh ré.

Níl le déanamh ach scríobh chuig meadhbh@tuismitheoiri.ie.

1.00i.n. i Leabharlann an Spidéil

Beidh ócáid dheas ag Futa Fata i Leabharlann an Spidéil ag 1.00 i.n., áit a seolfar An Slipéar Gloine, leabhar gleoite do pháistí le Fearghas Mac Lochlainn.

Beidh Fearghas é féin i láthair.

8.00i.n. i Seanscoil Sailearna in Indreabhán

Teaghlaigh Chois Fharraige ag ceol.

Beidh an choirmcheoil Ó Ghlúin go Glúin á chur i láthair ag Cainnear Nic Réamoinn agus Eoin Ó Neachtain i Seanscoil Sailearna ag 8.00 i.n. ar an Satharn 8 Deireadh Fómhair. Casfaidh dhá ghlúin agus i gcásanna áirithe trí ghlúin de theaghlaigh cheolmhara Chois Fharraige ceol agus amhráin lena chéile.

Beidh Muintir Uí Dhubhghaill as an gCoill Rua ann, muintir Uí Fhatharta as na hAille ann, dreatháireacha Uí Bhraonáin as an Teach Mór in éindí lena n‑uncail Mícheál ann, Nóirín Ní Ghrádaigh a clann iníon agus colceathracha leo ann, muintir Lionnáin as ceantar an Spidéil ann: Ruairí, Caomhán agus Lughán Mac an Iomaire as Ros an Mhíl ann chomh le mórchlann Uí Neachtain idir mhuintir Mhic Dhonncha thiar agus muintir Uí Cheallacháin thoir ann. An‑oíche go deo a bheas ann!

Beidh ticéid ar fáil ag an doras.

Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair

4.00i.n. i Stiúideó Cuan sa Spidéal

Beidh Jack Chambers, Príomh‑Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht i láthair i Stiúideó Cuan sa Spidéal ar an Aoine 7 Deireadh Fómhair ag 4.00 i.n. le ceiliúradh a dhéanamh ar Phlean Teanga Chois Fharraige.

Cuireadh tús le feidhmiú an Phlean Teanga i mí Márta 2020 agus ní túisce Katie Ní Loingsigh an tOifigeach Pleanála Teanga i mbun a cuid oibre, ná gur tháinig an dianghlasáil a spreagadh de bharr Covid. B’éigean do Khatie agus don Bhord Stiúrtha Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga an Plean a chur chun cinn ar bhealaí nua, cruthaitheacha nuair nach bhféadfaí daoine a thabhairt le chéile i spásanna poiblí.
Ní raibh deis ann an Plean a sheoladh go foirmeálta dá bharr sin.

Mar sin féin is iomaí rud atá ar bun ó shin agus tá neart tionscadail, tograí agus imeachtaí á gcur chun cinn ag an bhFóram atá ag feidhmiú an Phlean thar chearr Údarás na Gaeltachta. Beidh taispeántas i Stiúideó Cuan ar an lá d’obair an Fhóraim mar aon le ceol agus roinnt siamsaíochta.

8.30i.n. An Crúiscín Lán sa Spidéal

Tráth na gCeist á reachtáil ag Coiste na nÓg de chuid CLG an Spidéil.

8.30i.n. Tí Mholly in Indreabhán

Tiocfaidh Club Leabhar Chois Fharraige le chéile Tí Mholly ar an Lochán Beag le Súil an Daill a phlé ar an Aoine 7 Deireadh Fómhair ag 8.30 i.n.

Ghnóthaigh an leabhar seo Duais an Oireachtais sa mbliain 2019 agus fuair sé ardmholadh ó neart léirmheastóirí ó shin. “Tour de force stíle agus reacaireachta atá ann” a dúirt Gearóid Denvir faoi. Úrscéal stairiúil atá suite i dTír Eoghain sa mbliain 1539, scéal faoi Chonchúr Mac Ardaill, fear atá ar a bhionda ag féachtaint leis na cosa a thabhairt leis as gábha crua an tsaoil.

As Cois Fhairraige don údar, Darach Ó Scolaí, agus beidh sé i láthair ag an ócáid.